OPPHAVSRETTSRETNINGSLINJER

 

Leverandøren ("vi", "oss", "vår") respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber våre brukere gjøre det samme. Leverandøren kan, ved passende anledninger og etter eget forgodtbefinnende, deaktivere og/eller avslutte kontoer til brukere som eventuelt krenker andres immaterielle eiendomsrettigheter, som utførlig beskrevet under Alminnelige og konkrete vilkår.

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene for disse opphavsrettsretningslinjene. Da alle endringer vil bli annonsert på denne siden, oppfordrer vi deg til å se etter på denne siden med jevne mellomrom. Hvis du fortsetter å bruke Tjenesten etter at disse opphavsrettsretningslinjene er blitt endret, vil det bety at du har akseptert de aktuelle endringene.

Hvis du mener at ditt arbeid er blitt kopiert, plassert i ramme eller på annen måte vist på denne hjemmesiden eller wap-siden (“Nettstedene”) på en måte som innebærer en krenkelse av opphavsretten, eller om dine immaterielle eiendomsrettigheter er blitt krenket på annen måte, må du underrette Leverandørens representant (”opphavsrettsrepresentant”) om krenkelsen av opphavsretten eller andre immaterielle eiendomsrettigheter ved å levere vedkommende en klage som inneholder følgende informasjon:

  1. En elektronisk eller fysisk signatur fra den personen som er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten eller andre immaterielle eiendomsrettigheter;
  2. En beskrivelse av det opphavsrettslig beskyttede verket eller andre immaterielle eiendomsrettigheter du hevder er krenket;
  3. En beskrivelse av det materialet du hevder krenker de immaterielle eiendomsrettighetene, og plasseringen av dette materialet;
  4. Din adresse og e-postadresse, og ditt telefonnummer;
  5. En erklæring fra deg om at du er i god tro når du hevder at den omstridte bruken ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten eller de immaterielle eiendomsrettighetene, dennes representant eller loven;
  6. En edfestet erklæring fra deg om at informasjonen i klagen din er nøyaktig og at du er innehaveren av opphavsretten eller de immaterielle eiendomsrettighetene, eller er autorisert til å handle på vegne av denne.

Leverandørens opphavsrettsrepresentant kan nås per e-post , på en adresse som finnes på Nettstedene og/eller via vår Tjeneste, og på telefon, på et nummer som finnes i Konkrete vilkår. I tillegg kan opphavsrettsrepresentanten nås på Leverandørens adresse, som beskrevet i Konkrete vilkår.

Hvis Leverandøren mottar en slik klage, forbeholder Leverandøren seg retten til å avvise eller slette det angivelig krenkende innholdet. Etter å ha mottatt en klage om krenking som helt eller i overveiende grad sammenfaller med gjeldende opphavsrettslig lovgivning i landet ditt, vil Leverandøren handle hurtig for å fjerne eller deaktivere tilgang til alt innhold som hevdes å være krenkende eller hevdes å være gjenstand for krenkende aktivitet. Leverandøren vil treffe rimelige tiltak for raskt å informere brukeren som opprettet eller offentliggjorde det aktuelle innholdet om at Leverandøren har fjernet dette eller har deaktivert tilgangen til dette.

Enhver bruker, hvis innhold er blitt fjernet eller deaktivert i samsvar med disse retningslinjene kan rette en motklage til Leverandøren, med henvisning til gjeldende opphavsrettslig lovgivning. En slik motklage må leveres skriftlig til vår opphavsrettsrepresentant på den adressen som er oppført ovenfor, og må inneholde:

  1. Brukerens elektroniske eller fysiske signatur;
  2. Identifisering av det innholdet som er blitt fjernet eller som har fått tilgangen deaktivert, og plasseringen av dette materialet før det ble fjernet eller deaktivert, inklusive den komplette URL-adressen (Uniform Resource Locator);
  3. En edfestet erklæring fra om at du er i god tro når du hevder at materialet er blitt fjernet eller deaktivert som følge av en misforståelse eller feilidentifisering av det materialet som ble fjernet eller deaktivert;
  4. Brukerens navn, adresse og telefonnummer, og en erklæring om at brukeren anerkjenner myndigheten til voldgiftsdomstolen i landet ditt, og at du vil akseptere søknad om behandling fra den personen som leverte inn den opprinnelige klagen om krenkelse.

Etter mottak av en korrekt motklage i henhold til opphavsrettslovgivningen i landet ditt, vil Leverandøren omgående gi en kopi av motklagen til den personen som leverte inn den opprinnelige klagen om krenkelse, og informere denne personen om at Leverandøren vil gjenopprette det fjernede innholdet eller oppheve deaktiveringen av tilgangen til det, i løpet av ti (10) til fjorten (14) virkedager. I tillegg vil Leverandøren gjenopprette det fjernede innholdet og oppheve deaktiveringen av tilgangen til det, ti (10) til fjorten (14) virkedager etter mottak av motklagen, med mindre Leverandørens oppnevnte opphavsrettsrepresentant først mottar en melding fra den personen som leverte inn den opprinnelige klagen om at denne personen har gått til sak for å oppnå en rettslig kjennelse for å hindre brukeren i å involvere seg i krenkende aktivitet med hensyn til innholdet på Nettstedene eller Leverandørens server.