GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER, 15 OKTOBER 2013

 

1. ANVENDELIGHET OG ENDRINGER

Disse generelle vilkårene og betingelsene og de spesifikke vilkårene og betingelsene (heretter omtalt samlet som «generelle og spesifikke vilkår og betingelser») samt retningslinjer for opphavsrett og retningslinjer for personvern, gjelder for alle avtaler mellom oss, som leverandør (heretter omtalt som «leverandøren», «vi», «oss» eller «vår» – se Spesifikke vilkår og betingelser for detaljer), og deg, som kjøper av tjenestene vi leverer. Med «tjenester» menes levering av mobilinnhold, dvs. innhold som er tiltenkt brukt på mobiltelefoner (f.eks. applikasjoner, bakgrunnsbilder, spill, lyder og ringetoner) via SMS (Short Messaging Service), via (mobilt) Internett, denne nettsiden eller en wapside («sidene») og/eller via enhver annen metode for levering av mobilinnhold, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Generelle og spesifikke vilkår og betingelser, samt retningslinjer for opphavsrett og retningslinjer for personvern, gjelder også for bruk av sidene.

BRUK AV sidene og/eller REGISTRERING FOR (ÉN AV) TJENESTENE og/eller AKSEPT AV mobilinnhold og/eller (ÉN AV) tjenestene, UTGJØR AKSEPT AV de generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene, SAMT retningslinjer for opphavsrett og retningslinjer for personvern, og DU ANERKJENNER OG BEKREFTER AT DU HAR LEST DISSE OG ER BUNDET AV DEM.

For noe mobilinnhold og -tjenester kan ytterligere vilkår og betingelser gjelde i tillegg til de generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene, for eksempel vilkår og betingelser for spill, regler for tvister og veiledninger som vil informeres om på forhånd (heretter omtalt som «ytterligere vilkår og betingelser»). REGISTRERING FOR (ÉN AV) TJENESTENE og/eller AKSEPT AV mobilinnhold og/eller (ÉN AV) tjenestene, UTGJØR AKSEPT AV ALLE AKTUELLE YTTERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER, og DU ANERKJENNER OG BEKREFTER AT DU HAR LEST DISSE OG ER BUNDET AV DEM.

Hvis det oppstår en konflikt mellom de generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene og ytterligere vilkår og betingelser, skal sistnevnte ha forrang.

Leverandøren har rett til å endre eller supplere de generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene til enhver tid. Du skal derfor sjekke disse sidene jevnlig.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Gjennom tjenestene gir leverandøren kjøperne tilgang til et nettverk av mobilinnhold, inkludert, men ikke begrenset til nyheter eller informasjon, applikasjoner, spill, e-post, chattetjenester, underholdning, horoskop, ringetoner, bakgrunnsbilder, lyder, musikk-ringetoner og videoer. Tjenestene kan også inkludere tilgang til mobilinnhold og tjenester fra uavhengige tredjeparter.

Tilgang til tjenestene kan leveres ved å gi deg nedlastbart mobilinnhold i kategorien du er registrert i (f.eks. ved å levere en applikasjon) eller ved å la deg laste ned mobilinnhold (f.eks. ved å levere en WAP-pushkobling eller en PIN-kode for nedlasting av innhold fra sider utformet for dette formålet, eller ved å gi tilgang til mobilinnhold). Avgiftene påløper uavhengig av om du faktisk lastet ned mobilinnhold. Godtgjørelse for avgiftene skal utelukkende være muligheten til å laste ned, motta og/eller få tilgang til mobilinnhold.

De generelle og spesifikke vilkårene og betingelserretningslinjer for opphavsrettretningslinjer for personvern og eventuelle ytterligere vilkår og betingelser gjelder også for eventuelle utvidelser eller forbedringer av aktuell(e) tjeneste(r). Leverandøren kan midlertidig eller permanent endre eller avslutte tjenesten(e) (helt eller delvis) til enhver tid. Du samtykker i at leverandøren ikke er ansvarlig overfor noen tredjepart eller deg, som bruker, hvis tjenesten(e) endres, avsluttes eller avbrytes.

3. TILGANG TIL TJENESTENE, TILGJENGELIGHET OG ALDERSGRENSER: DINE ANSVARSOMRÅDER

For å kunne bruke tjenesten(e) må du:

 1. Minst være så gammel som beskrevet i spesifikke vilkårene og betingelser og/eller ha tillatelse fra (én av) dine foreldre eller foresatte.
 2. Hvis noen andre betaler for tjenestene som leveres til deg (den autoriserte regningsbetaleren), må du ha vedkommendes tillatelse til kjøp og bruk av tjenestene og til å foreta betalinger for tjenestene.
 3. Hvis aktuelt, godta, også på vegne av (én av) dine foreldre, foresatte og/eller autorisert regningsbetaler, å bli bundet av disse generelle og spesifikke vilkår og betingelser, retningslinjer for opphavsrett, retningslinjer for personvern og eventuelle ytterligere vilkår og betingelser.

Tjenesten(e) leveres «som de er» og «så tilgjengelige» som de er ved tidspunktet for bruk eller forbruk.

Dette er betingelsene for å kunne bruke tjenestene:

 1. Du trenger nødvendig mobilkommunikasjonsutstyr. Noe mobilinnhold er bare tilgjengelig for visse mobiltelefoner. Dette er en sak for produsentene av mobiltelefonene, og er utenfor leverandørens risikosfære. For å unngå skuffelse anbefaler vi at du, før du registrerer deg, sjekker om din telefon er kompatibel for disse tjenestene ved å åpne Liste over kompatible telefoner som er tilgjengelig på nettsidene.
 2. Du må påse at innstillingene, blant annet WAP-innstillingene, på mobiltelefonen din er riktige. For å unngå skuffelse anbefaler vi at du, før du registrerer deg for (én av) tjenestene, sjekker med din mobilnettverksoperatør at innstillingene på din telefon er egnet for disse tjenestene.
 3. Du må ha et mobilkommunikasjonsabonnement med en deltakende mobilnettverksleverandør eller ha tilgang til et mobilkommunikasjonsnettverk via andre kanaler hvor leverandøren gjør tjenesten(e) tilgjengelig.
 4. Du må ha en fungerende internettilkobling installert på telefonen (WAP, GPRS eller Wi-Fi). Du finner instruksjoner for dette på nettstedet til din mobilnettverksleverandør.
 5. Du må ha enhetene du trenger for å opprette tilkoblingen, inkludert en mobiltelefon eller PC eller annen enhet som kan være nødvendig.

DU MÅ KANSKJE BETALE ET TILLEGGSGEBYR FOR TILGANG TIL ET MOBILKOMMUNIKASJONSNETTVERK, EN FUNGERENDE INTERNETTILKOBLING ELLER FOR Å OPPRETTE DE KORREKTE INNSTILLINGENE DU TRENGER FOR Å BRUKE TJENESTENE.

Leverandøren frasier seg alt ansvar og tilbyr ingen garanti overhodet hvis du ikke får mulighet til (fullstendig) bruk av tjenestene og/eller mobilinnhold, eller ikke mottar (SMS-)meldinger fra oss eller ikke mottar disse til riktig tid, hvis dette er som følge av at du ikke innfrir kravene i kapittel 3 eller som følge av at du har slettet eller ikke lagret mobilinnholdet eller (SMS-)meldinger som du har mottatt av oss (til rett tid) eller som følge av at din innboks for (SMS-)meldinger eller din minneenhet er full.

Du har ansvar for å sikre at ditt utstyr og/eller programvare ikke forstyrrer eller forhindrer tjenestene fra leverandøren. Utstyr eller programvare som forårsaker forstyrrelser vil umiddelbart frakobles fra tjenestene, og i slike tilfeller har leverandøren rett til å avslutte eller suspendere tjenestene med umiddelbar virkning. Hvis en endring av utstyret eller programvaren kreves for en oppgradering eller for tjenestene, må du foreta denne endringen for egen regning.

4. BETALING FOR TJENESTENE

For å kunne kjøpe tjenestene må du registreres som kontoinnehaver, og for å bruke tjenestene må du betale en avgift i henhold til leverandørens aktuelle rater via telefonregning fra mobilnettverksleverandøren hvis du har et abonnement, eller via et kredittfradrag hvis du ikke har et abonnement.

Det er mulig at din mobilnettverksleverandør vil belaste deg med kostnader for sending eller mottak av (SMS-)meldinger eller mobilinnhold til eller fra oss i tillegg til gebyrene vi belaster deg. Kontroller dette med din mobilnettverksleverandør.

Når du registrerer deg for tjenestene våre, finner du informasjon om avgiftene som skal betales til leverandøren og hyppigheten for sending av mobilinnhold.

Alle avgifter, inkludert avgifter for eksisterende abonnementer, kan endres ved beskjed fra leverandøren. Leverandøren skal gi deg rimelig varsel ved slike endringer. Hvis du ikke godtar de nye gebyrene (som aldri vil ha tilbakevirkende kraft), kan du avbryte kontrakten med oss med umiddelbar virkning.

I tilfeller med fakturering fra en tredjepart, vil betalingsvilkårene fra den tredjeparten gjelde.

Du skal betale eller refundere leverandøren for alle nasjonale og lokale eller andre skatter (med unntak av skatter basert på leverandørens nettogevinst), inkludert, men ikke begrenset til MVA, bostedsrelatert eiendomsskatt og skatt på hasardspill eller noen andre avgifter pålagt i stedet for dette, som er basert på kostnader som følge av bruk av tjenestene, uavhengig av om disse skattene kreves inn nå eller i fremtiden av internasjonale, europeiske, nasjonale eller lokale myndigheter eller annen institusjon eller institusjoner med autoritet til å kreve inn skatter.

5. ETISKE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TJENESTENE

Du samtykker i å bruke tjenestene i samsvar med følgende etiske retningslinjer:

 1. Du skal holde all informasjon som leveres til deg via tjenesten privat og konfidensiell, og skal ikke avsløre denne informasjonen til noen uten tillatelse fra leverandøren eller personen som gav deg denne informasjonen;
 2. Du skal ikke bruke tjenestene til å utføre noen form for trakassering eller støtende atferd, inkludert, men ikke begrenset til posting av kommunikasjoner, fotografier eller opptak som inneholder ærekrenkende, injurierende, vulgært, grovt eller skandaløst innhold eller rasistisk, pornografisk, obskønt eller støtende språk eller bilder;
 3. Du skal ikke bruke tjenestene til å krenke personvernsrettigheter, eiendomsrettigheter eller noen andre rettigheter til leverandøren eller noen person;
 4. Du skal ikke poste meldinger, fotografier eller opptak eller bruke tjenestene på en slik måte at det bryter, plagierer eller krenker rettighetene til leverandøren eller en tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til eventuell opphavsrett eller personvern eller annen personlig rett eller eiendomsrett, eller som er uærlig eller på annen måte ulovlig eller som bryter loven eller sedelighet;
 5. Du skal ikke bruke tjenestene til å promotere veldedige organisasjoner, annonser eller varer eller tjenester;
 6. Du skal ikke på noen måte poste eller videresende kontaktinformasjon gjennom din offentlig publiserte informasjon, inkludert, men ikke begrenset til telefonnumre, postadresser, e-postadresser, nettsteder eller fulle navn;
 7. Du skal ikke reprodusere, kopiere, selge, videreselge eller misbruke tjenestene, i sin helhet eller delvis;
 8. Du skal ikke bruke tjenestene for kommersielle hensikter;
 9. Du skal ikke bruke tjenestene til å sende uønskede e-postmeldinger, inkludert, men ikke begrenset til masseutsendelse av kommersiell reklame eller informasjonsmeldinger («søppelpost»). Videre skal du ikke bruke tjenestene til å (a) sende e-postmeldinger som er urimelig lange og/eller som trakasserer eller forstyrrer andre mennesker, (b) fortsette å sende e-postmeldinger til leverandøren eller en mottaker som har opplyst at vedkommende ikke ønsker å motta disse, (c) sende e-poster med falsk eller misledende informasjon i emnefeltet, (d) sende useriøs e-post, inkludert, men ikke begrenset til «e-postbombing» eller (e) sende eller motta e-postmeldinger på en måte som bryter vilkårene for bruk til en internettleverandør;

Leverandøren forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å suspendere eller avbryte ditt abonnement, og/eller avbryte forholdet til deg og/eller nekte deg å bruke tjenestene eller deler av tjenestene, nå eller i fremtiden, uten å måtte gi deg kompensasjon for dette.

6. PLIKT TIL Å REGISTRERE SEG FOR TJENESTENE

For å sikre trygg bruk av tjenestene samt betaling av gjeldende gebyrer, garanterer du at de personlige opplysningene oppgitt i registreringsskjemaet (heretter kalt «registreringsinformasjonen») er korrekte og fullstendige. Hvis leverandøren, etter eget skjønn, mener at den registrerte informasjonen ikke er korrekt eller fullstendig, har leverandøren rett til å suspendere eller avbryte ditt abonnement, og/eller avbryte forholdet til deg og/eller nekte deg å bruke tjenestene eller deler av tjenestene, nå eller i fremtiden, uten å måtte gi deg kompensasjon for dette.

Du er ansvarlig for å holde eventuelle passord og/eller annen informasjon gitt til deg av leverandøren konfidensielle, og du har alt ansvar for alle handlinger som foretas med bruk av ditt passord eller denne andre informasjonen. Du forplikter deg til å lukke ditt besøk på sidene på slutten av hver økt (ved å lukke nettleseren din), og ta kontakt med leverandøren hvis du oppdager eller mistenker uautorisert bruk av ditt passord eller din konto hos leverandøren, eller at sikkerheten eller beskyttelsen av registrert informasjon av en annen grunn ikke lenger kan garanteres. Leverandøren kan gi deg tilgang til visse tjenester uten at du er registrert som en bruker, som pålogging for tjenestene via mobiltelefon. I hvert av disse tilfellene er din identifikasjon basert på identifikasjonsmetoden som vi anser som egnet, for eksempel mobiltelefonnummeret ditt.

7. KONKURRANSER OG TILGJENGELIGE PREMIER

Hvis det er mulig å vinne premier som del av tjenestene, må du registrere deg hos leverandøren i samsvar med punkt 6 i disse generelle vilkårene og betingelsene for å kunne motta premiene du vinner. Vilkår og betingelser for spill gjelder, og disse kan du lese på sidene. Informasjonen som leveres må være komplett og fullstendig for å kunne få premien.

8. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG DATABEHANDLING

Leverandøren er svært opptatt av personvernet til brukerne. Av den grunn har vi opprettet separate retningslinjer for personvern som utgjør en viktig del av leverandørens generelle og spesifikke vilkår og betingelser og ytterligere vilkår og betingelser. Du anerkjenner at leverandøren kan hente inn og behandle «personlig informasjon», «økonomisk informasjon» eller «demografisk informasjon og brukerinformasjon» («informasjonen») i sammenheng med tjenestene. Vi kan videresende informasjonen til din mobilnettverksleverandør og/eller gateway-tjenesteleverandør for innhenting av gebyrer som du skylder, og slik informasjon innhentet av leverandøren kan lagres og behandles i landet hvor leverandøren eller dens representanter har visse fasiliteter. Ved å bruke tjenestene samtykker du i en slik overføring av informasjon ut av ditt land. Ved å bruke leverandørens tjenester samtykker du i disse retningslinjer for personvern, retningslinjer for opphavsrett og generelle og spesifikke vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan samtykke i dette, skal du ikke bruke våre tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre, supplere eller begrense disse retningslinjer for personvern, retningslinjer for opphavsrett og generelle og spesifikke vilkår og betingelser til enhver tid. Med mindre det uttrykkelig avtales noe annet, skal de generelle og spesifikke vilkår og betingelser, retningslinjer for opphavsrett og retningslinjer for personvern gjelde for alle eksisterende og nye bruksområder som tjenestene utvides eller forbedres til. Vi anbefaler derfor at du sjekker disse sidene jevnlig.

9. SKADESLØSHET

Du samtykker i å beskytte, forsvare og holde skadesløs leverandøren og dens holdingselskaper, medlemmer, datterselskaper, søsterselskaper, tjenesteleverandører, kontraktører, agenter, representanter, rettighetshavere, ledere, offiserer, styremedlemmer, andelseiere og ansatte i sammenheng med eventuelle krav, rettssaker, søksmål eller andre rettslige handlinger inngitt av en tredjepart forårsaket av, som et resultat av eller i sammenheng med (i) din bruk av tjenestene, mobilinnholdet, programvaren og sidene, inkludert, men ikke begrenset til dine nedlastinger fra sidene og/eller mobilinnhold, (ii) din overtredelse av disse generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene eller (iii) ditt brudd på en lov, regel eller rettigheter overfor en tredjepart. Du skal betale eventuelle og alle kostnader, erstatninger og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til fornuftig advokatsalær og kostnadene tilskrevet eller på annen måte pådratt av leverandøren i sammenheng med eller som følge av et slikt krav, rettssak, søksmål eller annen prosess.

10. BRUK, LAGRING, OVERVÅKING OG SLETTING AV INFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å overvåke alle reklamemeldinger, tekstmeldinger, offentlige kunngjøringer og meldinger for å sikre at disse samsvarer med retningslinjene som gjelder til enhver tid. Selv om vi ikke gjennomgår hver eneste melding som sendes av brukerne av tjenesten (og kan ikke gjøre det) og ikke er ansvarlig for innholdet i disse meldingene, forbeholder vi oss retten til, men er ikke forpliktet til å slette eller flytte innhold, inkludert, men ikke begrenset til profiler, offentlige kunngjøringer og (tekst)meldinger som vi, etter eget skjønn, anser som stridende mot disse generelle og spesifikke vilkårene og betingelsene, eller mot andre aktuelle retningslinjer, eller på andre måter er uakseptabelt. Du er ene og alene ansvarlig for innholdet i profiler, offentlige kunngjøringer og (tekst)meldinger som du lagrer via tjenestene, eller sender til brukere av tjenestene. Hvis du mener en reklamemelding, tekstmelding eller offentlig kunngjøring på sidene bryter din opphavsrett, skal du lese retningslinjer for opphavsrett. Alle tekstmeldinger kan bli filtrert, og innhold av eksplisitt pornografisk karakter vil bli slettet. Brukere som oppfører seg upassende vil bli fjernet fra sidene. Leverandøren kan avslutte/avbryte abonnement og/eller kontoer som har vært inaktive i en betydelig periode. Du samtykker i at leverandøren ikke er ansvarlig hvis informasjon som er mottatt eller sendt via tjenestene ikke lagres eller feilaktig fjernes.

11. AVBRUDD OG OPPHØR – INGEN ANGREFRIST, PRØVEPERIODE ELLER ANGREPERIODE

Ingen angrefrist, prøveperiode eller angreperiode gjelder for tjenestene.

Leverandøren gir brukerne mulighet til å si opp tjenestene. Vi gir deg informasjon om dette i spesifikke vilkårene og betingelser, på nettsidene til tjenestene, i tjenestene og/eller via våre (SMS-)meldinger. Registreringsmeldingen fra leverandøren (hvis aktuelt), som er gratis, inneholder også informasjon om hvordan du avbryter tjenestene. Hvis tjenestene leveres via SMS, kan tjenestene vanligvis avbrytes ved å sende en SMS-melding med ordet STOPP som tekst. Du kan sende denne meldingen til det forkortede nummeret (kortkoden) som du har brukt for å få tilgang til tjenestene. Du kan for eksempel sende STOPP-meldingen til den aktuelle kortkoden, så vil kanselleringen iverksettes umiddelbart etter mottak av forespørselen om opphør. For mer informasjon, se spesifiskke vilkårene og betingelser, og/eller klikk på flagget til ditt land. Du kan også sende en e-post til adressen som du finner på sidene og/eller gjennom tjenestene, eller ringe nummeret oppgitt i spesifikke vilkårene og betingelser. I så tilfelle vil kanselleringen iverksettes innen 48 timer av mottak av forespørselen om opphør. Det kan imidlertid fremdeles komme gebyrer på mobiltelefonregning din i etterfølgende måned, da mobilnettverksleverandører fakturerer retroaktivt. Leverandøren kan, etter eget skjønn, uten å melde fra til deg i forkant, stenge eller avbryte din bruk av tjenestene til enhver tid og slette eller fjerne registrert informasjon i tjenestene. Du samtykker i at leverandøren kan avslutte sine forhold til deg med umiddelbar virkning, og kan slette eller deaktivere all registrert informasjon knyttet til dette forholdet, samt lister eller filer det inneholder, med umiddelbar virkning og/eller kan nekte deg ytterligere tilgang til tjenestene.

12. TRANSAKSJONER MED ANNONSØRER OG/ELLER SPONSORER

Vi kan bruke annonsører og sponsorer for å redusere kostnadene tilknyttet levering av tjenestene våre til deg. En betingelse for å bruke tjenestene våre er at du samtykker i at vi kan poste annonser og andre kampanjer på våre sider og/eller i våre tjenester, og kan sende annonser og kampanjer via SMS eller andre metoder i sammenheng med tjenestene våre. Du samtykker også i at du ikke skal forsøke å blokkere slike annonser eller kampanjer eller forsøke å hindre det på noen annen måte. NOEN LAND TILLATER OSS IKKE Å SENDE DEG REKLAMEMELDINGER UTEN AT DU UTTRYKELIG TILLATTER DETTE. DET ER DERFOR MULIG AT DET FOREGÅENDE IKKE GJELDER FOR DEG. Posting av annonser eller kampanjer på våre sider utgjør ikke en støtte fra leverandøren av slikt innhold, tjeneste, produkt eller selskap. Vi bestreber å sikre at annonseringen og kampanjene er passende for våre brukere. Du har rett til når som helst å be oss slutte å kontakte deg via direkte markedsføring. Leverandøren skal ikke være en part av, eller på noen måte være ansvarlig for eventuell transaksjon knyttet til produktene eller tjenestene som er gjort tilgjengelig av nevnte tredjeparter, eller innholdet eller informasjonen oppgitt i forbindelse med tredjeparters produkter eller tjenester. Du samtykker i at leverandøren ikke er ansvarlig for erstatning av noe slag som følge av slike transaksjoner.

13. ÅNDSRETTIGHETER OG INDUSTRIELT RETTSVERN

Du er klar over og samtykker i at innholdet og programvaren som brukes i sammenheng med tjenestene, heretter kalt programvaren, inneholder konfidensiell informasjon som beskyttes av gyldige og anvendelige åndsrettigheter. Med unntak av hva som er angitt heri, eies all rett, tittel og interesse i og til eventuell åndsrett, eiendomsrett eller andre rettigheter relatert til immateriell eiendom som brukes, utvikles, omfattes av, inkorporeres i eller praktiseres i forbindelse med noen av tjenestene («åndsrettigheter») av leverandøren eller dens rettighetshavere, og du samtykker i at du ikke skal komme med krav om interesse i eller eierskap i noen slik åndsrettighet. Du anerkjenner at ingen tittel til åndsrettighetene overføres til deg, og at du ikke får noen rettigheter, uttrykkelig eller underforstått, i tjenesten, annet enn rettighetene som uttrykkelig gis i disse generelle og spesifikke vilkårene. «Åndsrettighet» betyr eventuelle og alle rettigheter under patentrett, lover om opphavsrett, lover om forretningshemmeligheter, varemerkerett og eventuelle og alle andre eiendomsretter, og eventuelle og alle bruksområder, fornyelser, utvidelser og gjenopprettelser av disse, som nå og heretter er aktive over hele verden. Du anerkjenner at alle merker som vises i programvaren og på sidene tilhører leverandøren eller de respektive eierne av slike merker, og at merkene er beskyttet av nasjonale og internasjonale lover for varemerke og opphavsrett. Enhver bruk av ethvert slik merke som vises i programvaren og på sidene uten uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra leverandøren eller eieren av merket, etter hva som passer, er strengt forbudt. Videre er du klar over og samtykker i at dataene i annonsene fra annonsører og/eller sponsorer, eller informasjon levert til deg via tjenestene, er underlagt lover for opphavsrett, varemerker, merkenavn og patenter eller andre eiendomsrettigheter og -lover. Du garanterer at du ikke skal endre, leie, leie ut, låne, lease, selge, distribuere, opprette eller generere innhold eller produkter, helt eller delvis, som er utledet fra tjenestene eller programvaren, unntatt i tilfeller hvor leverandøren har gitt deg uttrykkelig og skriftlig tillatelse til dette. Leverandøren gir deg herved, og du godtar herved, en personlig, begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overdragbar lisens og tillatelse til å installere programvaren og laste ned innholdet, til å bruke arbeidskoden til denne programvaren for å bruke tjenesten på en angitt kompatibel mobilenhet, kun for eget personlig og ikke-kommersielt bruk, og til å bruke programvaren og sidene kun i samsvar med disse generelle og spesifikke vilkår, så lenge du ikke kopierer, endrer eller lager tilføyelser til noe programvare, kildekoder eller innhold, reproduserer, endrer, utfører, overfører, distribuerer, selger, videreselger, oppretter et utledet produkt eller innhold fra disse, utfører omvendt utvikling eller omvendt montering av disse, eller på annen måte forsøker å finne en kildekode (eller tillater at en tredjepart gjør dette) og bruke eller gjøre tilgjengelig programvaren og innholdet på annen måte enn slik det uttrykkelig fremgår i disse generelle og spesifikke vilkårene, og gitt at du ikke selger noen rettigheter relatert til innholdet, programvaren og åndsverksrettighetene, krypterer disse, utsteder underlisenser for disse, bebyrder disse med sikkerhetsrettigheter eller på annen måte overfører disse. Du garanterer at du ikke vil endre innholdet, programvaren og åndsrettigheter på noen måte eller bruke endrede versjoner av programvaren og åndsrettighetene, inkludert (men ikke begrenset til) for å få uautorisert tilgang til tjenesten. Du garanterer at du bare vil bruke grensesnittet levert av leverandøren for å få tilgang til tjenestene. Leverandøren gir herved tillatelse til å ta kun én kopi av informasjonen på utstyret som du bruker for å få tilgang til tjenestene, og til å bruke og vise kopien av registrert informasjon fra dette utstyret for private formål.

14. ANSVARSFRIHET/INGEN GARANTI

LEVERANDØREN, DENS STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE, LEVERANDØRER, REPRESENTANTER OG AGENTER («LEVERENDE PARTER») PÅTAR SEG INTET ANSVAR OVERHODET FOR SKADER SOM KOMMER FRA DIN BRUK AV TJENESTENE, MOBILINNHOLDET, PROGRAMVAREN OG SIDENE. DU FORSTÅR OG UTTRYKKELIG GODTAR AT:

 1. TJENESTENE, INNHOLDET, PROGRAMVAREN OG SIDENE LEVERES «SOM DE ER» OG «SÅ TILGJENGELIGE» SOM DE ER, UTEN NOEN GARANTI OVERHODET. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, PÅTAR LEVERENDE PARTER UTTRYKKELIG INTET ANSVAR OVERHODET, VERKEN UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT, VED LOV ELLER PÅ ANNEN MÅTE I SAMMENHENG MED TJENESTENE, INNHOLDET, PROGRAMVAREN OG SIDENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISERT GARANTI FOR EIENDOMSRETT, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV EIENDOMSRETT;
 2. LEVERENDE PARTER PÅTAR SEG INTET ANSVAR OVERHODET MED HENSYN TIL SIKKERHET, PÅLITELIGHET, AKTUALITET OG YTELSE AV TJENESTENE, MOBILINNHOLDET, PROGRAMVAREN OG SIDENE. LEVERENDE PARTER GARANTERER IKKE AT TJENESTENE, MOBILINNHOLDET, PROGRAMVAREN OG SIDENE VIL INNFRI DINE FORVENTNINGER ELLER AT TJENESTENE, LEVERINGEN AV INNHOLDET, PROGRAMVAREN OG SIDENE VIL VÆRE FRI FOR FORSTYRRELSER ELLER FEIL;
 3. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRA OSS ELLER GJENNOM VÅRE TJENESTER SKAL GI GRUNNLAG FOR EN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKES I DETTE DOKUMENTET. DU SKAL IKKE BASERE DEG PÅ SLIK INFORMASJON ELLER RÅD; DU FORSTÅR OG AKSEPTERER AT DU LASTER NED OG/ELLER BRUKER TJENESTENE, INNHOLDET, PROGRAMVAREN OG SIDENE ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGEN RISIKO, OG AT BARE DU ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATASYSTEMET DITT OG MOBILTELEFONEN DIN ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING ELLER BRUK AV MOBILINNHOLDET, DENNE PROGRAMVAREN OG SIDENE;
 4. ANGÅENDE CHATTETJENESTENE: TJENESTENE, INKLUDERT SMS-TJENESTEN, ER KUN MENT FOR UNDERHOLDNING; BILDER AV PERSONER VIST PÅ TV, PÅ INTERNETT OG/ELLER PÅ MOBILTELEFONER ER KUN FOR ILLUSTRASJON. DISSE ER IKKE MENNESKENE SOM FAKTISK LEVERER TJENESTENE TIL DEG.

15. ANSVARSBEGRENSNING

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL LEVERENDE PART VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR EVENTUELLE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIKTEDE, SPESIELLE, STRAFFEERSTATNING, TILLEGG TIL SKADEERSTATNING, SUPPLERENDE, JURIDISK ANSVAR ELLER FØLGESKADEERSTATNING (INKLUDERT SKADER PÅ GRUNN AV TAP AV FORRETNINGSINNTEKTER, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON OG LIGNENDE) SOM FØLGE AV DITT BRUK, MISBRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE, MOBILINNHOLDET, PROGRAMVAREN OG SIDENE, SELV OM AUTORISERT REPRESENTANT FOR LEVERANDØREN HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER KAN INNTREFFE (INKLUDERT SKADER PÅFØRT TREDJEPARTER). NOEN LAND TILLATER IKKE ANSVARSBEGRENSNING ELLER ANSVARSFRIHET FOR DIREKTE SKADER, TILLEGGSERSTATNING ELLER FØLGESKADER, SÅ FOREGÅENDE BEGRENSNING ELLER FRIHET GJELDER KANSKJE IKKE DEG. IKKE I NOEN TILFELLER SKAL DET TOTALE ERSTATNINGSANSVARET TIL LEVERENDE PART OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG JURIDISKE KRAV (KONTRAKTSMESSIG ELLER PÅ GRUNN AV ULOVLIGE HANDLINGER (INKLUDERT FORSØMMELSE) ELLER ANNET) OVERSKRIDE BELØPET DU BETALTE FOR Å REGISTRERE DEG FOR TJENESTENE, MOBILINNHOLDET, PROGRAMVAREN OG SIDENE.

16. GENERELL INFORMASJON

Disse generelle og spesifikke vilkårene erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og leverandøren. Hvis du bruker tilleggstjenester, -materiale eller -programvare fra tredjeparter, kan ytterligere generelle vilkår og betingelser gjelde for deg. Nasjonale lover for landet eller staten du bor i er gjeldende for forholdet mellom deg og leverandøren, uavhengig av reglene i gjeldende internasjonalt lovverk. Du og leverandøren frasier dere herved retten til sak ført for jury med hensyn til eventuell rettssak i sammenheng med disse generelle og spesifikke vilkårene. Anvendelse av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp ekskluderes uttrykkelig. Tvister skal sendes til endelig og bindende megling under reglene for meglingsforeningen i ditt land. Eventuell manglende evne hos leverandøren til å utøve eller påberope seg visse rettigheter eller betingelser som står i disse generelle og spesifikke vilkårene, skal på ingen måte anses som et avkall på eller oppgivelse av slike rettigheter og betingelser. Hvis en del av disse generelle og spesifikke vilkårene anses om ugyldig eller ikke-rettskraftig av en kompetent rettsinstans eller utpekt megler, skal en slik avgjørelsen på ingen måte påvirke gyldigheten av øvrige deler heri. Hvis vi ikke utøver rettigheter som er gitt oss i denne avtalen når det inntreffer en overtredelse som er beskrevet i denne avtalen, skal det ikke anses som et avkall på slike rettigheter hvis en slik overtredelse skjer på nytt. Avsnittenes overskrifter i disse generelle og spesifikke vilkårene er kun satt inn for bekvemmelighet og skal ikke på noen måte definere, begrense, fortolke eller beskrive omfanget eller rekkevidden for et avsnitt eller på noen måte påvirke et avsnitt.

Tjenestene leveres av: se spesifikke vilkårene og betingelser for ditt land.